Riskabla alkoholvanor

Hallänningen placerar sig i topp på listan över län/regioner, där befolkningen har en riskabel nivå på sitt drickande. Det framkommer i en omfattande undersökning av Statens Folkhälsoinstitut.

Den nationella Folkhälsoenkäten redovisar för första gången resultat från samtliga län och regioner i landet. Det är ett sammanlagt medelvärde för åren 2004-2007 för alla landsting/regioner ur det nationella urvalet. År 2004 ingick 20 000 slumpvis utvalda personer i det nationella urvalet, följande år har har 10 000 personer ingått i undersökningen. Av de tillfrågade har cirka 60 procent besvarat enkäten de olika åren.

– Det här är första steget för att kunna göra jämförelser av faktorer som har större betydelse än sjukvårdens insatser för risken att drabbas av ohälsa, nämligen levnadsvanor som kost, fysisk aktivitet, rökning, riskabel alkoholkonsumtion och övervikt, säger Gunnar Ågren.

Undersökningen visar att nästan var femte man och drygt var tionde kvinna i Halland dricker så mycket att alkoholvanorna klassas som riskabla. Det är den högsta resp tredje högsta siffran i hela landet.

Diagrammet visar andel (procent) med riskabla alkoholvanor, efter län/region, 2004-2007. Åldersstandardiserade värden.

Läs mer om Folkhälsoenkäten på Statens Folkhälsoinstituts hemsida.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00