Bortglömt nykterhetshotell i likvidation

Vid en genomgång av arkivmaterial hittades andelsbref (ja, det stavades så) avseende Aktiebolaget Nykterhetsvännernas Hotell i Halmstad, daterat 29 april 1900 och utställt på smedmästaren Anders Johansson – död 1931.

Nykter hotellaktie

Denne smed, som var välkänd nykterhetsman, blev far till William Johansson (av många halmstadsbor känd som maskinist i vårt gamla badhus, som låg där det skulle ligga, nämligen i Badhusparken ungefär där Nautilus idag bedriver sin verksamhet). William var gift med Hanna – den Hanna som vi lite äldre halmstadsbor så väl minns från biljettluckan på samma varmbadhus, där hon försålde biljetter, alltid tillsammans med ett smittande skratt. Båda tillhörde logerna 281 Torgny och 282 Framåt.

Men – frågan är ju: Aktiebolaget Nykterhetsvännernas Hotell i Halmstad, var låg det? Vem drev det? Och under vilken tid existerade detta hotell?

Svaret gick inte att finna i vårt arkiv men vi tyckte att historien var så intressant att vi ville gå vidare i ämnet och vände oss därför till Riksarkivet. Och si – där fick vi i alla fall bekräftelse på att hotellet verkligen existerat, dock under väldigt kort tid. Ty redan 1905 ansökte hotellets styrelse om likvidation på grund av att ”skulderna och bohaget med 4826:08 översteg hotellets tillgångar, hvardan [!] mer än två tredjedelar av bolagets aktiekapital á 5674:50 gått förlorade”. Med anledning av detta beslutade styrelsen enl protokoll från den 28 oktober 1904 ”jämlikt § 54 i lagen om aktiebolag och med revisorernas stöd tillstyrka att bolaget skulle upplösas och likvidation verkställas”.

Styrelsen bestod i detta läge av handlarna Theodor Ekman och Kasper Wikström, fattigvårdsföreståndaren Alexander Andersson, grosshandlaren Gustaf Lundberg samt vedhandlaren Nils Petter Carlsson – alla i Halmstad.
Styrelsen hade tidigare inbjudit till aktieteckning, där varje aktie kostade kr 10:-. I urkunden, som samma styrelse författat, stod också – nog så pampigt – att ”bolagets ändamål är att i staden Halmstad drifva hotellrörelse i nykterhetsvänligt syfte”.

Många av den tidens bekanta halmstadsbor – J B Berggren, J H Höök, Th Schele, G Holm och E Lyttkens – var aktieägare i detta hotell som så snöpligt försvann från halmstadskartan.

Ja, detta vet vi om ”vårt” hotell. Men fortfarande vet vi icke var detsamma låg i staden. Det framgick inte av Riksarkivets handlingar. Vi tycker kanske att just detta är det mest intressanta i hela denna märkliga historia, Vet du något?

Låt i så fall också oss få veta, hälsar
Bengt Lindqvist

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00