SLN

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund är en frivilligorganisation som verkar för ett fritt och demokratiskt samhälle. Detta förutsätter att innevånarna är fria att göra egna val. Missbruk omintetgör detta och är ett hot mot demokratin, mot solidariteten och mot samhället.

SLN:s främsta målsättning är att skapa ett samhälle där barn får växa upp utan kontakt med droger fria från föräldrars missbruk och eget bruk. Det är viktigt att barn och ungdomar får möta vuxna som är föredömen genom att de avstår från alkohol och andra droger.

Förebyggande verksamhet

SLN anser att en effektiv bekämpning av illegal droganvändning (alkohol och tobak under 18 år och ickemedicinskt bruk av narkotika) bygger på tre åtgärder:

 1. en genomtänkt lagstiftning som tillämpas och efterlevs.
 2. en effektiv förebyggande verksamhet riktad i första hand till vuxna, som har ansvar för ungas uppväxt.
 3. en god behandling och eftervård av missbrukare.

SLN verkar för att höja kunskapsnivån på drogområdet hos personer som professionellt arbetar med barn. Detta gäller personal på mödra- och barnavårds-centraler, förskolor, familjehem, grund-skola och gymnasium samt fritids-, idrotts- och andra ungdomsledare. Exempel på andra grupper som också kan behöva mer kunskap om droger är politiker, domare, åklagare och läkare.

SLN verkar för att alla dessa yrkesgrupper skall:

 • känna till litteratur, videofilmer och tidskrifter om drogfrågor.
 • veta hur man kan söka aktuell ny drogkunskap.
 • veta vilka myndigheter och organisationer som arbetar med drogfrågor.
 • känna personer på socialförvaltning och hos polis i den egna kommunen och veta vad som är deras ansvarsområde.
 • känna till föräldrabalken, social- och narkotikalagstiftningen.
 • veta hur man upptäcker och ingriper vid misstanke om missbruk i familjer och hos unga.
 • ha basal kunskap om alkohol och andra droger.
 • kunna föra vidare kunskap om alkohol och andra droger till föräldrar och unga.

SLN anser att kunskap om och attityder till droger skall förmedlas till unga från dem som har daglig kontakt med dem, nämligen föräldrar, skolpersonal och ungdomsledare.

SLN anser att alla som arbetar med barn skall kunna upptäcka och ingripa om ett barn far illa på grund av föräldrarnas missbruk.

SLN verkar för att skolans anmälningsplikt till socialtjänsten efterlevs när ett barn far illa.

SLN är en fristående organisation. Medlemskapet förutsätter personligt avståndstagande från  alkohol och andra droger.

SLN avser med droger substanser som är euforiserande (berusande, sinnesförändrande) eller beroendeframkallande. Tobak och alkohol är legala droger när det gäller vuxna över 18 år, men illegala när det gäller barn.

Drogpolitisk verksamhet

SLN verkar för politiska beslut, som leder till att alla barn och ungdomar tillförsäkras en drogfri uppväxt.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till SLN är 140 kr per år.
Fler medlemmar på samma adress betalar 70 kr.

Kontakt

Lars Hammar
tel 035 – 505 95
E-post: hammar.lars(a)telia.com

Hemsida

http://www.slninfo.org/

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00